ประกาศ / ข่าว / ประชาสัมพันธ์
เรื่อง เพิ่มเติม..
ระบบลงทะเบียนแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564
ระบบสมัครทักษะบัญชี
ระบบสมัครโปรแกรมบัญชี
รายละเอียด เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
รายละเอียด เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะการประกวดร้องเพลง
รายละเอียด เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะ การประกวดสุนทรพจน์
รายละเอียด เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะการประกวดมารยาทไทยและการสมาคม
ดาวน์โหลดใบสมัครแข่งขันทักษะวิชาชีพการบัญชีและโปรแกรมบัญชี
รายละเอียด เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะ รายละเอียดข้อสอบ Test Blueprint

รายการทักษะที่จัดการแข่งขันในระดับภาค
ประเภทวิชา สาขาวิชา รายการแข่งขัน ระดับ ประเภท ค่าสมัคร เจ้าภาพ เกณฑ์
ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์ ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ (Area Base) ปวช. บุคคล 310 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส
>> คลิก!! <<
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี ทักษะวิชาการบัญชี (Online) ปวช. บุคคล 160 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
>> คลิก!! <<
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี ทักษะวิชาการบัญชี (Online) ปวส. บุคคล 160 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
>> คลิก!! <<
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี ทักษะวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี (Online) ปวส. ทีม 320 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
>> คลิก!! <<
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต (Online) ปวช. และ ปวส. ทีม 230 ส่วนกลาง (Online)
>> คลิก!! <<
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ (Online) ปวช. และ ปวส. ทีม 230 ส่วนกลาง (Online)
>> คลิก!! <<
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (Online) ปวช. และ ปวส. ทีม 230 ส่วนกลาง (Online)
>> คลิก!! <<
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร (Online) ปวช. และ ปวส. ทีม 230 ส่วนกลาง (Online)
>> คลิก!! <<
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ (Online) ปวช. และ ปวส. ทีม 230 ส่วนกลาง (Online)
>> คลิก!! <<
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Online) ปวช. และ ปวส. ทีม 230 ส่วนกลาง (Online)
>> คลิก!! <<
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (Online) ปวช. และ ปวส. ทีม 230 ส่วนกลาง (Online)
>> คลิก!! <<
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (Online) ปวช. และ ปวส. ทีม 230 ส่วนกลาง (Online)
>> คลิก!! <<
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ Mini Smart Farms (Online) ปวช. และ ปวส. ทีม 230 ส่วนกลาง (Online)
>> คลิก!! <<
การประกวดมารยาทไทย การประกวดมารยาทไทย การประกวดมารยาทไทย (Online) ปวช. ทีม 1,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
>> คลิก!! <<
การประกวดมารยาทไทย การประกวดมารยาทไทย การประกวดมารยาทไทย (Online) ปวส. ทีม 1,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
>> คลิก!! <<
การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน (Online) ปวช. บุคคล 100 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด
>> คลิก!! <<
การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน (Online) ปวส. บุคคล 100 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด
>> คลิก!! <<
การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Online) ปวช. บุคคล 100 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด
>> คลิก!! <<
การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Online) ปวส. บุคคล 100 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด
>> คลิก!! <<
การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย (Online) ปวช. บุคคล 100 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด
>> คลิก!! <<
การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย (Online) ปวส. บุคคล 100 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด
>> คลิก!! <<
การประกวดร้องเพลงไทย การประกวดร้องเพลงไทย ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (Area Base) ปวช. บุคคล 200 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส
>> คลิก!! <<
การประกวดร้องเพลงไทย การประกวดร้องเพลงไทย ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (Area Base) ปวส. บุคคล 200 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส
>> คลิก!! <<
การประกวดร้องเพลงไทย การประกวดร้องเพลงไทย ขับร้องเพลงลูกกรุง (Area Base) ปวช. บุคคล 200 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส
>> คลิก!! <<
การประกวดร้องเพลงไทย การประกวดร้องเพลงไทย ขับร้องเพลงลูกกรุง (Area Base) ปวส. บุคคล 200 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส
>> คลิก!! <<
การประกวดร้องเพลงไทย การประกวดร้องเพลงไทย เพลงลูกทุ่ง (Area Base) ปวช. บุคคล 200 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส
>> คลิก!! <<
การประกวดร้องเพลงไทย การประกวดร้องเพลงไทย เพลงลูกทุ่ง (Area Base) ปวส. บุคคล 200 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส
>> คลิก!! <<
การประกวดร้องเพลงไทย การประกวดร้องเพลงไทย เพลงสตริง (Area Base) ปวช. บุคคล 200 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส
>> คลิก!! <<
การประกวดร้องเพลงไทย การประกวดร้องเพลงไทย เพลงสตริง (Area Base) ปวส. บุคคล 200 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส
>> คลิก!! <<
ประเภทวิชา สาขาวิชา รายการแข่งขัน ระดับ ประเภท ค่าสมัคร เจ้าภาพ
ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์ ทักษะวิชางานปรับอากาศยานยนต์ (งดจัด On Site) ปวส. บุคคล 510 ( งดจัด On Site )
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด การเขียนแผนธุรกิจ  (งดจัด On Site) ปวส. ทีม 170 (งดจัด On Site)
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์  (งดจัด On Site) ปวส. บุคคล 160 (งดจัด On Site)
ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์ ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล  (งดจัด On Site) ปวช. บุคคล 310 (งดจัด On Site)
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย  (งดจัด On Site) ปวช. ทีม 170 (งดจัด On Site)
ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์ ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน (งดจัด On Site) ปวช. ทีม 320 (งดจัด On Site)
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ทักษะการสร้างเว็บไซต์  (งดจัด On Site) ปวช. บุคคล 160 (งดจัด On Site)
ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์ ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน  (งดจัด On Site) ปวช. บุคคล 310 (งดจัด On Site)
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจค้าปลีก ทักษะธุรกิจค้าปลีก  (งดจัด On Site) ปวช. ทีม 170 (งดจัด On Site)
ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์ ทักษะวิชางานไฟฟ้ารถยนต์  (งดจัด On Site) ปวช. บุคคล 310 (งดจัด On Site)
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์  (งดจัด On Site) ปวส. ทีม 160 (งดจัด On Site)
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจค้าปลีก ทักษะธุรกิจค้าปลีก (งดจัด On Site) ปวส. ทีม 170 (งดจัด On Site)
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ทักษะการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  (งดจัด On Site) ปวส. บุคคล 160 (งดจัด On Site)
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ทักษะการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม  (งดจัด On Site) ปวส. บุคคล 160 (งดจัด On Site)
ช่างอุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง (งดจัด On Site) ปวช. บุคคล 760 (งดจัด On Site)
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม ทักษะการจัดดอกไม้  (งดจัด On Site) ปวส. ทีม 320 (งดจัด On Site)
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  (งดจัด On Site) ปวส. บุคคล 160 (งดจัด On Site)
ช่างอุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทักษะวิชาการเขียนแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ (งดจัด On Site) ปวส. บุคคล 110 (งดจัด On Site)
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น  (งดจัด On Site) ปวช. บุคคล 160 (งดจัด On Site)
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม ทักษะการจัดเลี้ยง  (งดจัด On Site) ปวส. ทีม 320 (งดจัด On Site)
ช่างอุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทักษะวิชางานดิจิทัล (งดจัด On Site) ปวช. บุคคล 330 (งดจัด On Site)
ช่างอุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทักษะวิชางานเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ (งดจัด On Site) ปวส. ทีม 380 (งดจัด On Site)
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว (งดจัด On Site) ปวส. บุคคล 160 (งดจัด On Site)
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (งดจัด On Site) ปวช. ทีม 320 (งดจัด On Site)
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม ทักษะการประกอบอาหารโรงแรม (งดจัด On Site) ปวช. ทีม 320 (งดจัด On Site)
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา  (งดจัด On Site) ปวส. บุคคล 160 (งดจัด On Site)
ช่างอุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม  (งดจัด On Site) ปวช. ทีม 920 (งดจัด On Site)
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม ทักษะครัวและการประกอบอาหารโรงแรม  (งดจัด On Site) ปวส. ทีม 320 (งดจัด On Site)
ช่างอุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทักษะวิชาสมองกลฝังตัวและ IOT (งดจัด On Site) ปวส. ทีม 220 (งดจัด On Site)
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2015  (งดจัด On Site) ปวช. บุคคล 160 (งดจัด On Site)
ช่างอุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (งดจัด On Site) ปวช. บุคคล 460 (งดจัด On Site)
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2015  (งดจัด On Site) ปวส. บุคคล 160 (งดจัด On Site)
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม ทักษะบาร์และเครื่องดื่ม (งดจัด On Site) ปวส. บุคคล 110 (งดจัด On Site)
ช่างอุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทักษะวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (งดจัด On Site) ปวช. บุคคล 280 (งดจัด On Site)
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม ทักษะภัตตาคารและการจัดเลี้ยง (งดจัด On Site) ปวช. ทีม 320 (งดจัด On Site)
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ  (งดจัด On Site) ปวช. บุคคล 160 (งดจัด On Site)
ช่างอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้า ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า  (งดจัด On Site) ปวช. บุคคล 710 (งดจัด On Site)
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender) (งดจัด On Site) ปวช. บุคคล 110 (งดจัด On Site)
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ  (งดจัด On Site) ปวส. บุคคล 160 (งดจัด On Site)
ช่างอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้า ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย  (งดจัด On Site) ปวส. บุคคล 1510 (งดจัด On Site)
ช่างอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้า ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร  (งดจัด On Site) ปวช. บุคคล 1310 (งดจัด On Site)
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ทักษะประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม  (งดจัด On Site) ปวส. ทีม 170 (งดจัด On Site)
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์  (งดจัด On Site) ปวส. ทีม 170 (งดจัด On Site)
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล  (งดจัด On Site) ปวส. บุคคล 160 (งดจัด On Site)
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยว ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว  (งดจัด On Site) ปวช. ทีม 320 (งดจัด On Site)
ช่างอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้า ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (งดจัด On Site) ปวส. ทีม 320 (งดจัด On Site)
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  (งดจัด On Site) ปวช. บุคคล 160 (งดจัด On Site)
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยว ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว (งดจัด On Site) ปวส. ทีม 320 (งดจัด On Site)
ช่างอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้า ทักษะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ  (งดจัด On Site) ปวช. บุคคล 1010 (งดจัด On Site)
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์  (งดจัด On Site) ปวช. บุคคล 160 (งดจัด On Site)
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยว ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการจัดนำเที่ยว  (งดจัด On Site) ปวช. ทีม 320 (งดจัด On Site)
ช่างอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้า ทักษะเครื่องทําความเย็น  (งดจัด On Site) ปวช. บุคคล 110 (งดจัด On Site)
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ทักษะโปรแกรมกราฟิก (งดจัด On Site) ปวช. บุคคล 160 (งดจัด On Site)
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยว ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการจัดนำเที่ยว รอข้อสอบ (งดจัด On Site) ปวส. ทีม 320 (งดจัด On Site)
ช่างอุตสาหกรรม เทคนิคพื้นฐาน ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (งดจัด On Site) ปวส. บุคคล 110 (งดจัด On Site)
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยว ทักษะมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น)  (งดจัด On Site) ปวช. ทีม 320 (งดจัด On Site)
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล  (งดจัด On Site) ปวช. บุคคล 160 (งดจัด On Site)
ช่างอุตสาหกรรม เทคนิคพื้นฐาน ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์  (งดจัด On Site) ปวช. บุคคล 110 (งดจัด On Site)
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยว ทักษะมัคคุเทศก์ (สุดยอดมัคคุเทศก์) (งดจัด On Site) ปวส. ทีม 320 (งดจัด On Site)
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย  (งดจัด On Site) ปวช. บุคคล 160 (งดจัด On Site)
ช่างอุตสาหกรรม เทคนิคพื้นฐาน ทักษะงานฝึกฝีมือ  (งดจัด On Site) ปวช. บุคคล 1200 (งดจัด On Site)
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  New (งดจัด On Site) ปวช. บุคคล 160 (งดจัด On Site)
ช่างอุตสาหกรรม ช่างเมคคาทรอนิกส์ ทักษะวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  (งดจัด On Site) ปวส. บุคคล 260 (งดจัด On Site)
วิชาพิมพ์ดีด วิชาพิมพ์ดีด พิมพ์ดีดอังกฤษ (งดจัด On Site) ปวช. บุคคล 60 (งดจัด On Site)
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว  (งดจัด On Site) ปวช. บุคคล 160 ( งดจัด On Site )
วิชาพิมพ์ดีด วิชาพิมพ์ดีด พิมพ์ดีดอังกฤษ  (งดจัด On Site) ปวส. บุคคล 60 ( งดจัด On Site )
ช่างอุตสาหกรรม ช่างเมคคาทรอนิกส์ ทักษะวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น  (งดจัด On Site) ปวช. บุคคล 210 ( งดจัด On Site )
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รอข้อสอบ (งดจัด On Site) ปวช. บุคคล 160 ( งดจัด On Site )
ช่างอุตสาหกรรม ช่างเมคคาทรอนิกส์ ทักษะวิชาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล  (งดจัด On Site) ปวช. ทีม 220 ( งดจัด On Site )
วิชาพิมพ์ดีด วิชาพิมพ์ดีด พิมพ์ดีดไทย  (งดจัด On Site) ปวช. บุคคล 60 ( งดจัด On Site )
ช่างอุตสาหกรรม ช่างเมคคาทรอนิกส์ ทักษะวิชาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล  (งดจัด On Site) ปวส. ทีม 220 ( งดจัด On Site )
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รอข้อสอบ (งดจัด On Site) ปวส. บุคคล 160 ( งดจัด On Site )
ช่างอุตสาหกรรม ช่างเมคคาทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม (งดจัด On Site) ปวส. ทีม 220 ( งดจัด On Site )
วิชาพิมพ์ดีด วิชาพิมพ์ดีด พิมพ์ดีดไทย  (งดจัด On Site) ปวส. บุคคล 60 ( งดจัด On Site )
ช่างอุตสาหกรรม ช่างเมคคาทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม New (งดจัด On Site) ปวส. ทีม 220 ( งดจัด On Site )
ช่างอุตสาหกรรม ช่างเมคคาทรอนิกส์ ทักษะงานเมคคาทรอนิกส์  New (งดจัด On Site) ปวส. ทีม 220 ( งดจัด On Site )