ประกาศ / ข่าว / ประชาสัมพันธ์
เรื่อง เพิ่มเติม..
ระบบสมัครทักษะบัญชี
ระบบสมัครโปรแกรมบัญชี
รายละเอียด เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
รายละเอียด เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะการประกวดร้องเพลง
รายละเอียด เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะ การประกวดสุนทรพจน์
รายละเอียด เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะการประกวดมารยาทไทยและการสมาคม
ดาวน์โหลดใบสมัครแข่งขันทักษะวิชาชีพการบัญชีและโปรแกรมบัญชี
รายละเอียด เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะ รายละเอียดข้อสอบ Test Blueprint

รายการทักษะที่จัดการแข่งขันในระดับภาค
ประเภทวิชา สาขาวิชา รายการแข่งขัน ระดับ ประเภท ค่าสมัคร เจ้าภาพ เกณฑ์
พานิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. บุคคล 160 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
>> คลิก!! <<
พานิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. บุคคล 160 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
>> คลิก!! <<
พานิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี ทักษะวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวช. ทีม 320 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
>> คลิก!! <<
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวช. ทีม 230 ส่วนกลาง (Online)
>> คลิก!! <<
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปวช. ทีม 230 ส่วนกลาง (Online)
>> คลิก!! <<
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปวช. ทีม 230 ส่วนกลาง (Online)
>> คลิก!! <<
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวช. ทีม 230 ส่วนกลาง (Online)
>> คลิก!! <<
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปวช. ทีม 230 ส่วนกลาง (Online)
>> คลิก!! <<
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวช. ทีม 230 ส่วนกลาง (Online)
>> คลิก!! <<
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ ปวช. ทีม 230 ส่วนกลาง (Online)
>> คลิก!! <<
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปวช. ทีม 230 ส่วนกลาง (Online)
>> คลิก!! <<
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ Mini Smart Farms ปวช. ทีม 230 ส่วนกลาง (Online)
>> คลิก!! <<
การประกวดมารยาทไทย การประกวดมารยาทไทย การประกวดมารยาทไทย ปวช. ทีม 1000 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
>> คลิก!! <<
การประกวดมารยาทไทย การประกวดมารยาทไทย การประกวดมารยาทไทย ปวส. ทีม 1000 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
>> คลิก!! <<
การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวช. บุคคล 100 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด
>> คลิก!! <<
การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวส. บุคคล 100 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด
>> คลิก!! <<
การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. บุคคล 100 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด
>> คลิก!! <<
การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. บุคคล 100 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด
>> คลิก!! <<
การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. บุคคล 100 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด
>> คลิก!! <<
การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. บุคคล 100 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด
>> คลิก!! <<