เว็บไซต์การแข่งขันทักษะฯ ระดับชาติ
ประกาศ / ข่าว / ประชาสัมพันธ์
เรื่อง เพิ่มเติม..
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ จัดส่งเอกสารใบสมัคร จากเดิม วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 2 เป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต
ขยายระยะเวลาการสมัครแข่งขันทักษะ ไปจนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2564 ****
คู่มือการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563
กำหนดการ ลงทะเบียน ชำระค่าลงทะเบียน ส่งใบสมัคร (ประกาศ 26/2/64 เวลา 09.00)

รายการทักษะที่จัดการแข่งขันในระดับภาค
ประเภทวิชา สาขาวิชา รายการแข่งขัน ระดับ ประเภทการแข่งขัน ค่าสมัคร เจ้าภาพ เกณฑ์การแข่งขัน
ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์ ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. บุคคล 610 วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น
>> คลิก!! <<
ช่างอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ปวช. บุคคล 760 วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น
>> คลิก!! <<
ช่างอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ ทักษะวิชางานดิจิทัล ปวช. บุคคล 560 วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น
>> คลิก!! <<
ช่างอุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ปวช. บุคคล 710 วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น
>> คลิก!! <<
ช่างอุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง ทักษะเครื่องทำความเย็น ปวช. บุคคล 1710 วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น
>> คลิก!! <<
ช่างอุตสาหกรรม เทคนิคพื้นฐาน ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. บุคคล 1200 วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น
>> คลิก!! <<
พานิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. ทีม 170 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 2
>> คลิก!! <<
พานิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด การเขียนแผนธุรกิจ ปวส. ทีม 170 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 2
>> คลิก!! <<
พานิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. บุคคล 160 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต
>> คลิก!! <<
พานิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ ปวส. ทีม 320 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต
>> คลิก!! <<
วิชาพิมพ์ดีด - พิมพ์ดีดไทย ปวช. และ ปวส. บุคคล 200 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต
>> คลิก!! <<
วิชาพิมพ์ดีด - พิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. และ ปวส. บุคคล 200 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต
>> คลิก!! <<
พาณิชยกรรม การบัญชี (ออนไลน์) ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. บุคคล 160 ส่วนกลาง (Online)
>> คลิก!! <<
พาณิชยกรรม การบัญชี (ออนไลน์) ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. บุคคล 160 ส่วนกลาง (Online)
>> คลิก!! <<
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ - (ออนไลน์) ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวช. และ ปวส. ทีม 250 ส่วนกลาง (Online)
>> คลิก!! <<
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ - (ออนไลน์) ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปวช. และ ปวส. ทีม 250 ส่วนกลาง (Online)
>> คลิก!! <<
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ - (ออนไลน์) ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(เน้นโซล่าเซลล์) ปวช. และ ปวส. ทีม 250 ส่วนกลาง (Online)
>> คลิก!! <<
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ - (ออนไลน์) ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวช. และ ปวส. ทีม 250 ส่วนกลาง (Online)
>> คลิก!! <<
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ - (ออนไลน์) ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปวช. และ ปวส. ทีม 250 ส่วนกลาง (Online)
>> คลิก!! <<
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ - (ออนไลน์) ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฟังตัว ปวช. และ ปวส. ทีม 250 ส่วนกลาง (Online)
>> คลิก!! <<
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ - (ออนไลน์) ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ ปวช. และ ปวส. ทีม 250 ส่วนกลาง (Online)
>> คลิก!! <<
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ - (ออนไลน์) ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปวช. และ ปวส. ทีม 250 ส่วนกลาง (Online)
>> คลิก!! <<
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ - (ออนไลน์) ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ Mini Smart Farms ปวช. และ ปวส. ทีม 250 ส่วนกลาง (Online)
>> คลิก!! <<
การประกวดมารยาทไทย - (ออนไลน์) การประกวดมารยาทไทย ปวช. และ ปวส. ทีม 1020 ส่วนกลาง (Online)
>> คลิก!! <<
การประกวดกล่่าวสุนทรพจน์ - (ออนไลน์) การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. และ ปวส. บุคคล 160 ส่วนกลาง (Online)
>> คลิก!! <<
การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ - (ออนไลน์) การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. และ ปวส. บุคคล 160 ส่วนกลาง (Online)
>> คลิก!! <<