เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2563
ประเภทวิชา สาขาวิชา รายการแข่งขัน ระดับ ประเภทการแข่งขัน ค่าสมัคร เจ้าภาพ เกณฑ์การแข่งขัน
ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์ ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ (Area Base) ปวช. บุคคล 310 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส
ดาวน์โหลด
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี ทักษะวิชาการบัญชี (Online) ปวช. บุคคล 160 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
ดาวน์โหลด
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี ทักษะวิชาการบัญชี (Online) ปวส. บุคคล 160 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
ดาวน์โหลด
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี ทักษะวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี (Online) ปวส. ทีม 320 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
ดาวน์โหลด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต (Online) ปวช. และ ปวส. ทีม 230 ส่วนกลาง (Online)
ดาวน์โหลด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ (Online) ปวช. และ ปวส. ทีม 230 ส่วนกลาง (Online)
ดาวน์โหลด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (Online) ปวช. และ ปวส. ทีม 230 ส่วนกลาง (Online)
ดาวน์โหลด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร (Online) ปวช. และ ปวส. ทีม 230 ส่วนกลาง (Online)
ดาวน์โหลด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ (Online) ปวช. และ ปวส. ทีม 230 ส่วนกลาง (Online)
ดาวน์โหลด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Online) ปวช. และ ปวส. ทีม 230 ส่วนกลาง (Online)
ดาวน์โหลด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (Online) ปวช. และ ปวส. ทีม 230 ส่วนกลาง (Online)
ดาวน์โหลด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (Online) ปวช. และ ปวส. ทีม 230 ส่วนกลาง (Online)
ดาวน์โหลด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ Mini Smart Farms (Online) ปวช. และ ปวส. ทีม 230 ส่วนกลาง (Online)
ดาวน์โหลด
การประกวดมารยาทไทย การประกวดมารยาทไทย การประกวดมารยาทไทย (Online) ปวช. ทีม 1,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
ดาวน์โหลด
การประกวดมารยาทไทย การประกวดมารยาทไทย การประกวดมารยาทไทย (Online) ปวส. ทีม 1,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
ดาวน์โหลด
การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน (Online) ปวช. บุคคล 100 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด
ดาวน์โหลด
การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน (Online) ปวส. บุคคล 100 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด
ดาวน์โหลด
การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Online) ปวช. บุคคล 100 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด
ดาวน์โหลด
การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Online) ปวส. บุคคล 100 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด
ดาวน์โหลด
การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย (Online) ปวช. บุคคล 100 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด
ดาวน์โหลด
การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย (Online) ปวส. บุคคล 100 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด
ดาวน์โหลด
การประกวดร้องเพลงไทย การประกวดร้องเพลงไทย ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (Area Base) ปวช. บุคคล 200 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส
ดาวน์โหลด
การประกวดร้องเพลงไทย การประกวดร้องเพลงไทย ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (Area Base) ปวส. บุคคล 200 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส
ดาวน์โหลด
การประกวดร้องเพลงไทย การประกวดร้องเพลงไทย ขับร้องเพลงลูกกรุง (Area Base) ปวช. บุคคล 200 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส
ดาวน์โหลด
การประกวดร้องเพลงไทย การประกวดร้องเพลงไทย ขับร้องเพลงลูกกรุง (Area Base) ปวส. บุคคล 200 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส
ดาวน์โหลด
การประกวดร้องเพลงไทย การประกวดร้องเพลงไทย เพลงลูกทุ่ง (Area Base) ปวช. บุคคล 200 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส
ดาวน์โหลด
การประกวดร้องเพลงไทย การประกวดร้องเพลงไทย เพลงลูกทุ่ง (Area Base) ปวส. บุคคล 200 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส
ดาวน์โหลด
การประกวดร้องเพลงไทย การประกวดร้องเพลงไทย เพลงสตริง (Area Base) ปวช. บุคคล 200 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส
ดาวน์โหลด
การประกวดร้องเพลงไทย การประกวดร้องเพลงไทย เพลงสตริง (Area Base) ปวส. บุคคล 200 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส
ดาวน์โหลด