เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2563
ประเภทวิชา สาขาวิชา รายการแข่งขัน ระดับ ประเภทการแข่งขัน ค่าสมัคร เจ้าภาพ เกณฑ์การแข่งขัน
ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์ ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. บุคคล 610 วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น
ดาวน์โหลด
ช่างอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ปวช. บุคคล 760 วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น
ดาวน์โหลด
ช่างอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ ทักษะวิชางานดิจิทัล ปวช. บุคคล 560 วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น
ดาวน์โหลด
ช่างอุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ปวช. บุคคล 710 วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น
ดาวน์โหลด
ช่างอุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง ทักษะเครื่องทำความเย็น ปวช. บุคคล 1710 วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น
ดาวน์โหลด
ช่างอุตสาหกรรม เทคนิคพื้นฐาน ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. บุคคล 1200 วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น
ดาวน์โหลด
พานิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. ทีม 170 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 2
ดาวน์โหลด
พานิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด การเขียนแผนธุรกิจ ปวส. ทีม 170 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 2
ดาวน์โหลด
พานิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. บุคคล 160 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต
ดาวน์โหลด
พานิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ ปวส. ทีม 320 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต
ดาวน์โหลด
วิชาพิมพ์ดีด - พิมพ์ดีดไทย ปวช. และ ปวส. บุคคล 200 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต
ดาวน์โหลด
วิชาพิมพ์ดีด - พิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. และ ปวส. บุคคล 200 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต
ดาวน์โหลด
พาณิชยกรรม การบัญชี (ออนไลน์) ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. บุคคล 160 ส่วนกลาง (Online)
ดาวน์โหลด
พาณิชยกรรม การบัญชี (ออนไลน์) ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. บุคคล 160 ส่วนกลาง (Online)
ดาวน์โหลด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ - (ออนไลน์) ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวช. และ ปวส. ทีม 250 ส่วนกลาง (Online)
ดาวน์โหลด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ - (ออนไลน์) ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปวช. และ ปวส. ทีม 250 ส่วนกลาง (Online)
ดาวน์โหลด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ - (ออนไลน์) ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(เน้นโซล่าเซลล์) ปวช. และ ปวส. ทีม 250 ส่วนกลาง (Online)
ดาวน์โหลด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ - (ออนไลน์) ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวช. และ ปวส. ทีม 250 ส่วนกลาง (Online)
ดาวน์โหลด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ - (ออนไลน์) ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปวช. และ ปวส. ทีม 250 ส่วนกลาง (Online)
ดาวน์โหลด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ - (ออนไลน์) ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฟังตัว ปวช. และ ปวส. ทีม 250 ส่วนกลาง (Online)
ดาวน์โหลด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ - (ออนไลน์) ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ ปวช. และ ปวส. ทีม 250 ส่วนกลาง (Online)
ดาวน์โหลด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ - (ออนไลน์) ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปวช. และ ปวส. ทีม 250 ส่วนกลาง (Online)
ดาวน์โหลด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ - (ออนไลน์) ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ Mini Smart Farms ปวช. และ ปวส. ทีม 250 ส่วนกลาง (Online)
ดาวน์โหลด
การประกวดมารยาทไทย - (ออนไลน์) การประกวดมารยาทไทย ปวช. และ ปวส. ทีม 1020 ส่วนกลาง (Online)
ดาวน์โหลด
การประกวดกล่่าวสุนทรพจน์ - (ออนไลน์) การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. และ ปวส. บุคคล 160 ส่วนกลาง (Online)
ดาวน์โหลด
การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ - (ออนไลน์) การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. และ ปวส. บุคคล 160 ส่วนกลาง (Online)
ดาวน์โหลด