๑.  ความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา

ปจจุบันมีปจจัยภายในและภายนอกประเทศหลายประการที่ทําให้การประกันคุณภาพการศึกษาเปนสิ่งจําเปนที่ตองเรงดําเนินการ เช่น การตื่นตัวในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาในประเทศตาง ๆการสื่อสารที่ไรพรมแดน การเพิ่มเสรีดานการคาและการบริการ ความคาดหวังของสังคม สิทธิเสรีภาพของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสารตลอดจนขอจํากัดในดานงบประมาณของประเทศ ปจจัยเหลานี้ไดกระตุ้นใหผูที่อยูในวงการศึกษาตระหนักถึงเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งปรากฏ

ออกมาในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒

๒.  การประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ได 

กําหนดจุดมุงหมาย และหลักการของการจัดการศึกษา ที่ตองมุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยกําหนดรายละเอียดไวในหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอกและในวรรคสอง บัญญัติวา ระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ไดออกกฎกระทรวง ๒ ฉบับ คือ

๒.๑  กฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาน ศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๖ ขอ ๒วรรคสอง บัญญัติวาระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในสถานศึกษา เปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ซึ่งเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาอยางตอเนื่อง ประกอบดวย

๒.๑.๑  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ

๒.๑.๒  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา

๒.๑.๓  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๒.๑.๔  การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๒.๑.๕  การตรวจสอบและการทบทวนคุณภาพการศึกษา

๒.๑.๖  การประเมินคุณภาพการศึกษา

๒.๑.๗  การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป

๒.๑.๘  การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

๒.๒  กฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ ขอ ๖ (๑) บัญญัติวา ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

ของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงองคประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ดังตอไปนี้

๒.๒.๑  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินงาน

๒.๒.๒  การเรียนการสอน

๒.๒.๓  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา

๒.๒.๔  การวิจัย

๒.๒.๕  การบริการทางวิชาการแกสังคม

๒.๒.๖  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

๒.๒.๗  การบริหารและการจัดการ

๒.๒.๘  การเงินและงบประมาณ

๒.๒.๙  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ความสำคัญและประโยชน์ของการประกันคุณภาพการศึกษา

๑. เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่มาตรฐานสากล

๒. การใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. การบริหารจัดการสถาบันการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล อันจะทำให้การผลิตผู้สำเร็จ

การศึกษาทุกระดับ การสร้างผลงานวิจัย และการให้บริการวิชาการ เกิดประโยชน์สูงสุด และตรงกับความต้องการของสังคมและประเทศ

๔. ผู้เรียน/นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้จ้างงาน และสาธารณชนมีข้อมูลสำหรับการตัดสินใจที่ถูกต้องและเป็นระบบ

๕. สถาบันการศึกษา หน่วยงานบริหารการศึกษา และรัฐบาลมีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นระบบในการกำหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการศึกษา

หลักการของการประกันคุณภาพการศึกษา

๑. การสร้างความมั่นใจและสร้างความพึงพอใจในคุณภาพการศึกษา

๒. การป้องกันปัญหา ต้องมีการวางแผนและเตรียมการ

๓. การตั้งมั่นบนหลักวิชาในการพัฒนาหลักวิชาชีพ

๔. การดำเนินงานสามารถติดตามตรวจสอบและประเมินตนเองได้

๕. การดำเนินงานเน้นคุณภาพในการปฏิบัติงานทุกระดับทุกขั้นตอน

๖. การสร้างความรู้ ทักษะและความมั่นใจให้กับบุคลากรในสถานศึกษา

๗. การประสานสัมพันธ์ในองค์กร บุคลากรในพื้นที่

๘. การเน้นภาวะผู้นำของผู้บริหาร87165
ผู้เข้าชมวันนี้
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้
ผู้เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
ผู้เข้าชมผู้เข้าชมเดือนนี้
ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
52
10
70
87022
142
331
87165

Your IP: 34.236.192.4
Server Time: 2022-08-09 17:20:32