งานวิจัยครู

งานวิจัยครู ประจำปีการศึกษา 2558

1. การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชากลศาสตร์วิศวกรรมของนักศึกษา ระดับ ปวส. 1 สาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต (นายอนุวัฒน์  อินทรักษา)

2. การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ห้อง พ 211(นายตรีพล    นามวงษา)

3. การศึกษาพฤติกรรมการขาดเรียนในรายวิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น ห้อง พ.211 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต (นางสาวอิสราภรณ์ เลื่อนแก้ว)

4. การแก้ไขปัญหานักศึกษาขาดความรับผิดชอบ ในการนำเครื่องมือช่างไฟฟ้ามาเรียน ในรายวิชา การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ของห้อง ช.221(นายประหยัด   ทุมสา)

5. เทคนิคการนำเสนองานหน้าชั้นเรียน วิชาการขายตรง  เรื่องเทคนิคการขายของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (นางสาวกุลธิรา   ศรีอักษร)

6. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ปวช.1  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต  ที่ใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง รูปประโยค  (ศิวาพร  ชมพูจันทร์)

7.   การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกอย่างถูกวิธี(นายศักดิ์สิทธิ์  บุญอาสา)

8. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อประสม วิชาการเขียนโปรแกรมฐานจัดการฐานข้อมูล  เรื่องการสร้างฐานข้อมูล ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (นางสาวมณีรัตน์  ผิวขาว)

9. การสอนซ่อมเสริม เรื่อง สมการและการแก้สมการ โดยใช้แบบฝึกทักษะ(นายวรากร แสงลี)

10. การใช้สื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์  เรื่อง การพิมพ์สัมผัสแป้นพิมพ์ดีด  วิชา พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น(นายธนากร พรีเพ็ง)

11. การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ของนักศึกษา ระดับ ปวช. 2แผนกวิชาช่างยนต์ ในรายวิชางานส่งกำลังรถยนต์(นายปรเมษฐ์   ลาขันธ์)

12. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์  วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558(นายทิวา  รูปโสม)

13. เทคนิคการนำเสนองานวิชาความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ ระดับชั้น ปวช.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต(นายฉัตรดนัย  อ่อนตา)

14. การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออก โดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติ ในรายวิชาศิลปะการขาย ของนักศึกษาระดับชั้นประประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาการตลาด(นางสาวฤทัยรัตน์  บุญช่วย)

งานวิจัยครู ประจำปีการศึกษา 2559

หนังสือเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๕๙

1. การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้สิ่งพิมพ์วารสารของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต

2.การเปรียบเทียบวิธีสอนแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กับ วิธีสอนแบบบรรยายที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเบื้องต้น 2 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี

3. การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง About Me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

4. การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่  2 แผนกสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล  โดยใช้วิธีการสอนแบบอุปมัย(Inductive Method)

5. การใช้สื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การพิมพ์สัมผัสแป้นพิมพ์ดีด วิชา พิมพ์ดีดเบื้องต้น ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑

6. เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง พ.231 สาขาวิชาการตลาด รายวิชาการส่งเสริมการขาย ภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2559

7.การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม

8. การใช้สื่อการเรียนการสอนและวิธีการสอนแบบสาธิตและลงมือปฏิบัติการเชื่อมต่อท่อทองแดง ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง เทคโนโลยีภูมิบัณฑิต

9. เรื่องการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในรายวิชาไมโครโปรเซสเซอร์ หัวข้อเรื่อง ผังงาน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้วิธีท่องจำ

10. ระบบเครือข่ายกับชีวิตประจำวัน โดยการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๒ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

11. การสอนซ่อมเสริม เรื่องการแก้ สมการและการแก้สมการโดยใช้แบบฝึกทักษะ ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๕๙

12. การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชางานทดลองเครื่องกลของ นักศึกษา ระดับ ปวส.2 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลวิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต

13. งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาทักษะการใช้แมนนิโฟล์เกจ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาช่างยนต์ ในรายวิชางานปรับอากาศรถยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ

14. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ วิชาออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชันปีที่ ๒ สาขาคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

15. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา องค์- ประกอบของคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate ๙ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ สาขาคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ ๑

ปีการศึกษา ๒๕๕๙

16. เทคนิคการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนระดับชั้น  ปวช.วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต

17. กรีฑาระดับชั้น  ปวช.1  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559

18. รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยพื้นฐานรหัสวิชา  ๒๐๐๐-๑๑๐๑ เรื่อง รูปประโยค  ชั้น ปวช.๑

19. การพัฒนาผลสมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคำนวณ วิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาการบัญชี

20. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ส่วนประกอบของโลก ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิตก่อนและหลังการใช้เทคนิคการสอนแบบ 5E และการสอนแบบปกติ

21. การพัฒนาผลสมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบันทึกรายการค้าของกิจการร่วมค้า วิชาการบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาการบัญชี

 

 


72781
ผู้เข้าชมวันนี้
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้
ผู้เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
ผู้เข้าชมผู้เข้าชมเดือนนี้
ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
2
19
116
72569
530
505
72781

Your IP: 3.238.190.82
Server Time: 2020-11-28 04:10:43